Teusangka Geuningan Bewara Jabar Umurna Geus 5 Taun Ulah Saukur Nyaah Kana Basa Indung, Tapi Bari Resep Maca Ari Langganan Embung, Tah Nu kieu Teh Mending Keneh Di Jauhan.

  • 773 views
  • 1 comments

“Sampurasun !!! Teu kaerong ti samemehna, ieu Tabloid Bewara Jabar bisa ngalalakon dibuana Sunda umurna geus nyorang 6 taun”

Da enya atuh teu kaerong, alatan dina pajamanan kiwari, dina mangsa jatidiri urang Sunda gagaleongan katebak angin paneka katut urang Sunda nu meh sabagean gede geus leungiteun tatapakan titincakan nu sabenerna jadi urang Sunda, Sunda pituin. Pituin dina harti, boh dina prilaku, budaya jeung basa indung. Geus teu bisa dipungkir deui, yen urang kana ngarawat basana nu titen tulaten. Pan nyarita ku basa sunda oge jiga nu era atawa teu nyakola. 

Nilik kana eta kabeh kanyataan, Alhamdulillah ku ayana Ki H. Dharmasetiawan Natadiredja .Tabloid Bewara Jabar tagen bisa medal nyorang dina umur 6 taun, nyorang nepungan sekeseler Sunda satatar Sunda alias Jawa Barat. 

Bewara Jabar dibaca dimana-mana teu kolot teu budak. Bewara Jabar dipikabutuh ku Gubernur nepi ka tukang Bajigur ku dulur-dulur nu dilembur nepi ka baraya nu di kota. 

Tabloid Bewara Jabar barang gubrag ka alam Sunda dingaranan Koran Sunda Giwangkarya. Mimiti medal bulan Oktober 2011 nu diterbitkeun ku CV. AM JAYA. Jadi upama panginditanana dina taun 2011, nya kiwari teh umurna geus 6 taun. Dina umur 6 taun, upama di budak mah sumedeng loba momones tur pikalucueun. Tapi dina umur sakitu teh, tangtu bae ulah leupas tina pangaping pangjaring tinu ngasuhna. Atuh dina hal ieu, umur Bewara Jabar nincak ka 6 taun tangtu bae merlukeun geten tulaten dina ngarawatna. Ulah nepi ka berewit loba panyakit angot nepi ka pondok umurna. Hal ieu tangtu bae kudu ayanan katulatenan para ais pangampih katut masarakat Sunda nu nyaah kana basa jeung budaya Sunda. 

Upama nyukcruk galur ti mimiti, saha atuh nu boga pokal hayang nerbiteun kalawarta basa sunda, anu ceuk ijiran, kawilang beuratna di alam kiwari mah, angot ieu mangrupa mass media nu make basa Sunda tur udagana bisnis.

Nurutkeun cukcrukan asal muasalna mah, harita teh aya dua lalaki  nu boga pangaeresp kana dunya pers (kawartawanan). Eta anu duaan teh diantarana, Maman Suherman SG, Adar Mahdar MAT. 

Diantara nu duaan, Maman Suherman SG jeung Adar Mahdar MAT boga pangalaman usaha dina widang bisnis mass media. Alatanana, eta nu duaan teh milu icikibung jadi ais pangampih koran Sunda Giwangkara, arinyana ngetrukeun tanaga, pikiran, katut pangaweruhna. Arinyana hasil hasil nepi koran Giwangkara nyampiung ka awun-awun. Oplahna 27.000 eksemplar. Estu luar biasa keur koran basa Sunda mah. Nu sakitu punjulna teh nya tangtu bae keur Giwangkara boga napas nu panjang bisa mayeng kaluarna jeung bisa nyumponan karaharjaan hirup para karyawanna. 

Ku ayana paneka jaman anu rupa-rupa wangunan babakuna dina sektor ekonomi anu luput nu tumiba kana bisnis bidang penerbitan mass media. Antukna Giwangkara ngarandapan bancang pakewuh nepi oplahna nyirorot. pamustungakan eta koran sunda teh seuseut seuat, dina kaayaan ekonomi gagaleongan teu puguh ajegna ngalantarankeun nu disebut kalawarta basa Sunda ting koleab anu muncunghul deui. mun di tektek hiji-hiji loba pisan kalawarta basa sunda geus taya dikieuna, tapi alhamdulillah koran Giwangkara nu meunang sawarata lila tilem karawu kapangku deui koran bisa terbit deui maturan baturna Bewara Jabar. 

Tah ieu lalaki nu duaan teh Maman, Adar dibarengan ku nekad, boga kahayang nu ngaberung, hayang boga media basa Sunda dina wanda nu anyar tur bisa ngigelan kahayang jeung pangabeuki nu macana kalawan teu leupas tina suluk tatar sunda “Rempug Jukung Sauyunan”ngahaja nepungan nu ngaran Dadan Supriatna urang Banjaran nu nepi ka kiwari Dadan teh tugasna di luar kota  jadi teu aneh mun disebutkeun Pendiri Bewara Jabar teh tiluan.

Nu nulis kungsi ngolongan kanu tiluan. Naha teu usaha dina widang sejen. Pan nyaho usaha nerbitkeun miceunan duit katut cape hate cape gawe. tapi dasar eta nu tiluan teh jiwa persna geus ngadarah ngadaging, ngan nu ngaran Dadan aya tugas kaluarkota samemeh  tugas ka luar kota nitipkeun sangkan ieu mass media ulah nepi ka leungit ti Jawa Barat.  Ana jawabana teh nyaah kana basa Sunda najan nepi ka mana oge moal nepi ka leungit jeung awal ahir dimana nu ngaran Dadan Supriatna mun geus  rengse tugas geus pasti milu icikibung deui kari nungguan rengsena tugas kitu pokna. Mun euweuh bacaan Sunda meureun urang sunda teh leungit jati dirina “. Samalah ceuk ieu tiluan mah Ki H. Dharmasetiawan Natadiredja Maman Suherman jeung Adar Mahdar, dibarengan ku dina obrolanana cenah-cenah yakin Bewara Jabar bisa ngahontal naek alatan kiwari dibantu ku  Agus Suhendar Ketua Perwakilan Kabupten Bandung, Kabupaten Bandung Barat jeung Kota Cimahi geus siap ngalaksanakeun tugasna di tilu wilayah  sangkan ieu nu ngaran Bewara Jabar bisa ngawujud ulah nepi ka pareum . Amin !!! 

Ku ayana rasa optimis tina boga pokal nerbitkeun ieu Bewara Jabar tangtu bae dipikaharep pisan sakumna masarakat sekeseler urang Sunda sakuduna ngarawu mangku tur milu ngahirup huripkeun ieu tabloid Bewara Jabar malar apanjang apunjung. Tegesna mah, tumuwuhna katut hirup huripna Bewara jabar estu gumantung ka urang Sunda anu nyunda.  

Dina hal ieu, para ais pangampih Bewara Jabar boga kayakian, ieu media teh baris mulus rahayu hirupna sok saupama “langganan atawa masang iklan”. Sabab langgengna hirup mass media mah ngan ku dua hal, nyaeta langganan jeung iklan. Cohagna mah heureut lengkah jeung panjang lengkahna, Bewara Jabar estu gumantung ka urang Sunda nu milu  aub mere infus jeung ku cara langganan jeung iklan. iwal ku eta baris bisa mere ka langganan hirupna Bewara Jabar mah. 

Pon kitu deui aya nu kudu diutamakeun teh, nyaeta SDM para ais pangampih nu ngagulanggaper ngokolakeun eta Bewara Jabar deuih, kalumangsungan hirupna Bewara Jabar estu gumantung kana kaparigelan para ais pangampihna dina ngokolakeun bisnisna. Sakumaha nurutkeun elmu saha, sok sanajan eta usaha boga modal medah meduh, upama teu parigel ngokolakeunana awal ahir eta modal ludes bisnis bangkrut. acuan Bewara Jabar ulah nepi ka kitu !!! 

Balik deui kana pangrojongana urang Sunda kana kalawarta basa Sunda, contona Bewara Jabar, hal ieu teh ais pangampih, hal ieu teh deleg kana Pergub Nomer 11 taun 2012 anu eusina Bab II Pasal 5b Nomer 12 ngeunaan bahasa, sastra jeung aksara daerah. 

Tapi nu katukang-tukang mah teu kaalaman dina kanyataanana mah nu kaalaman, geus ning seuseut seuat pisan rek ngaasupkeun Bewara Jabar ka lembaga-lembaga, instansi, Dinas, dilingkungan pamarentahan Provinsi Jawa Barat. Dalah Dinas Pendidikan nu geus puguh aya patula-patalina jeung pangajaran basa Sunda estu ngaapilainkeun, euweuh respona. 

Nu nulis meunang katerangan ti pingpinan perusahaan, cenah nu ngaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) gede pisan pangakuanana ka Bewara jabar. Kakara di wewengkon Kabupaten Bandung. Ti mimiti pamarentahan aparat nepi ka instansi, kacamatan, tug nepi kahandapna desa milu aub ngahirupkeun Bewara Jabar ku cara langganan. 

Dilingkungan pendidikan, ti mimiti Dinas pendidikan nepi ka sakola-saola ti wewengkon Kabupaten Bandung guyub langganan ieu Bewara jabar, komo PGRI ti mimiti ketua PGRI Kota, Kabupaten, Kecamatan, Sakola-sakola nu aya dina papayung YPLP Dikdasmen PGRI sa-Jawa Barat, diantarana SMP, SMA, SMK, langganan jeung ngarojong pisan ka Tabloid Bewara Jabar. Majar teh cenah lamun nu sejen aya niat mah rek ngamumule basa Sunda, pira oge nyisihkeun unggal poe, da moal sarebu perak sapoena. 

Kabeh ieu pasoalan nu geus karandapan teh, tangtu bae jadi tangtungan jeung bahan evaluasi para ais pangampih. 

Kumaha ngungkulanana ngarah ieu media teh dirawu, dipangku ku masarakat nu gede katineung kana basana. Sabada kapikiran, tetela dina eusi kudu di presentase. Nya nu ahirna nu 70% Bewara Jabar misina pendidikan. Sedengkeun nu 25% deui campuran, pangwangunan, budaya, politik jeung sajabana.Tina widang pendidikan jeung pangwangunan aya leungeun ku cara gawe bareng jeung pihak.  

PGRI Provinsi Jawa Barat, Disdikbud Provinsi Jawa Barat, Pamarentah Provinsi Jawa Barat, Jeung DPRD Provinsi Jawa Barat. 

Rupana lain Bewara Jabar wae nu butuh wae nu butuh ka satiaan urang sunda teh dalam media Sunda nu sejena nu kiwari hirup keneh, ngabeakeun pisan loyalitas teh ceuk elmu bisnis tea mah. Nyarita soal langganan jeung iklan lain teu kapikiran ku para ais pangampih Bewara Jabar, ngan bae nepi ka kiwari dina jero umur lima taun, karasa ku pihak Pingpinan Umum jeung Pingpinan Perusahaan Bewara Jabar teh can ngabogaan SDM anu spesialis dina widang nu dua ieu, “langganan jeung iklan            nu babakuna pisan mah dina widang Iklan.

Nu matak di Bewara Jabar mah nyieun trik trik, anu biasana di media batur mah eweuh. Dina ngarekrut  wartawan,  dipasrahkeun ka Perwakilan di masing masing daerah. Tah eta nu moal aya di media masa sejen teh.

Naon pangna Pingpinan Perusahaan teu boga wewenang ngarekrut Wartawan. di Bewara Jabar, dina narima calon wartawan aya tilu pasaratan nu kudu di laksanakeun ku eta para calon wartawan, diantarana kudu sanggup,  utamana dina gawe nu munggaran kudu bisa neangan langganan sakurang kurangna 50 eksemplar dina jero sabulan atawa tilu bulan nu tanggung jawab Perwakilan nu aya di daerah. Pon kitu deui diusahakeun ngunder iklan atawa sponsor artikel nu aya pakaitan jeung langganan.

Nya kitu lah cindekna mah lengkah jeung wawasan wartawan di Bewara Jabar  kudu boga kaparigelan dina ngaronjatkeun oplah, nya anu ujung-ujungna mah calakan neangan waragad wartawan nu keur ngahirupan bewara jabar supaya langgeng hirupna, ulah geledug ces.
Atuh nu kaduana, kasebutna oge, sok piraku teu nulis berita pisan mah. Dina urusan ieu, nu nulis  boga wewenang ka para wartawan marentahkeun nulis berita ku sabab wartawan di Bewara Jabar mah di utama keun kudu bisa ngadagangkeun mediana, pangna dina dina nulis berita teh, boh materi beritana kitu deui teknis nulisna estu  pigaweeun editor, nya kapaksa bongkar pasang.

Editor, ngaedit kabeh tulisan nu rek di muat dina 16 halamanneun. Sok sanajan kitu, upama niat ikhlas demi kamajuan Bewara Jabar, dina prakna digawe di barengan ku sukacita, eweuh geuneuk maleukmeuk, eweuh kukulutus lantaran cape gawe.

Enya ku kitu tea mah,  di Bewara Jabar mah ngagarap pagawean teh kudu di barengan jeung kaikhlasan hate. Angot dina ngaropea deui tulisan  nu rek di muat, kurang-kurangna teu di barengan ku ka jembaran hate, matak stress ceuk basa legeg na mah. Tapi upama nilik kana pancena para wartawan kumaha arinyana rek ngaronjatkeun atawa produktif nulis berita anu saluyu jeung elmu jurnalistik, da pancen nu utama oge neangan heula langganan keur ngabayuan mediana.

Ceuk Pingpinan Perusahaan jeung Pimpinan Umum tea mah, keur naon alus eusi oge, ari umur mediana ngan sakeudeungmah. Pon kitu deui di Bewara Jabar mah ais pangampih teh ulah bauan kana gawe. Pingpinan Perusahaan nu sakuduna muserkeun pikirana kana usaha supaya maju jeung kumaha muterkeun waragad supaya terbitan lancar, tapi teu kitu.  

Dina nyanghareupan pisaminggueun deui kana terbit, Amat wartawan DPRD Provinsi Jabar pakepuk ngaleyout ti halaman hiji nepi ka halaman 16. Pingpinan Umum jeung Pingpinan Perusahaan, uteukna muter mikiran naha cukup atawa henteu duit jang waragad nyitak. Luar biasa Pingpinan Perusahaan jeung Pingpinan Umum  teh. Saking Bewara Jabar kudu langgeng terbitna peupeuriheun dulur-dulurna nu sarua media basa Sunda geus tarilem kateuhak ku waragad jeung urang sundana nu dipiharep aya kasatiaan kana basa sunda teu nyaho kana wiwitan, ditambah geus leungit jati dirina, ngan untungna aya nu ngarasa kageuing ku rasa tanggung jawab kana basa sunda nu di sebut basa indung tea. Ki H. Dharmasetiawan Natadiredja pupuhu Bewara Jabar,  cenah piraku urang sunda hususna umumna warga nu matuh di Jawa Barat  teu malire ka Bewara Jabar, saterusna nu ngaran Agus Suhendar sarua asa ka gagas ku ieu media langsung mantuan pikeun waragad media Sunda. Alatan ieu media geus  puguh Pergubna ulah nepi ka di momorekeun rek satekah polah sangkan ieu media ulah nepi ka pareum.

Hirup jeung huripna Bewara Jabar gede kagumantungan ka urang sunda. tapi dina hal ieu, Bewara Jabar ulah kabobodo tenjo. Nu nyaah ka Bewara Jabar teh kudu di niatan atawa di saring deui. Ari ngan saukur nyaah, tapi bari resep maca ari langganan embung tah nu kieu teh  sarua jeung emung ngamumule basa indung, mending keneh di jauhan. Teu kurang kurang Kepala Sakola di Kota Bandung jeung tokoh-tokoh nu hayang di muat tapi di tawaran langganan ngabigeu  padahal lamun bener bener hayang ngamumule basa Sunda sabab upama keyeng ngalanggan pinasti pareng ukur nyisihkeun duit sapoe sarebu perak asa piraku teu mampuh.               

Dina soal eusi Bewara Jabar moal rek nguyang ka batur. Sabab upama manajemen geus bener pasti bakal rancage jeung inofatif, loba gagasan-gagasan anu bakal mawa Bewara Jabar ngapung ka jauhna. Lamun aya nu nyebutkeun bewara jabar eusina kudu kitu kudu kieu angot di babawa kana urusan pulitik, moal rek galideur, komo teuing di gugu.

Nu rek pangheulana di baladah ku Bewara Jabar dina umur nincak Limat taun ieu, nya eta cara mikirna ti mimiti  pupuhu jeung sakumaha karyawan, pangpangna dina soal kumaha cara taktik jeung strategisna masarkeun ieu media, kumaha ngagarap strategi, kumaha carana ngajaring iklan jeung ngalegaan sirkulasi. Dina ngalegaan sirkulasi Bewara Jabar taya lian kudu muntang ka komunitas urang Sunda nu sumebar di jawa barat anu tangtu dibarengan ku insentif.

Kukituna, pikeun ngaronjatkeun ajen dirina sangkan bisa nyikepan naon rupa nu di sanghareupan, Bewara Jabar ngupayakeun Website. kituna teh dumeh medalna tabloid masih sabulan sakali, sedengkeun ku ngaliwatan website mah bisa oge unggal usik. Cohagna bisa sajajar jeung media sejena nu geus leuwih tiheula medal malah mandar gede modalna. 

 Dumasar kana hal eta, ngamumule basa Sunda teu cukup ukur ku reueus, lain ukur basa jeung carita bari teu puguh wujud jeung rengkolna, tapi prak-prakan na kudu katembong dina ma teakeun jeung nyumponan ajen inajen dirina pi keun balarea.

Dina umur geus lima taun, tangtu bae Bewara Jabar can nyugemakeun balarea nu mikameumeutna, boh dina wandana, eusina, katut sagala kakurangan di ditu di dieu pangapunten nu ka suhun.

 

Komentar
  • Herri Gunawan
  • 2 tahun yang lalu

Alhamdulillah... ngiring bingah ahh. mugi salawasna ginanjar kawilujengan

Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |