T O R O P O N G - HIRUP JEUNG HURIP

  • 1839 views
  • 0 comments

HIRUP JEUNG HURIP

Hirup téh éndah, hirup téh basajan, hirup téh anéh, hirup téh sulit, hirup téh pinuh ku tangtangan, hirup téh teu pernah sampurna, hirup téh pondok, hirup téh mahardika, hirup téh masalah, hirup téh kuat, hirup téh amis, hirup téh pajoangan, hirup téh susah, hirup téh kawaspadaan, hirup téh lolongkrang, hirup téh kabinangkitan, hirup téh mahal, hirup téh pangalaman, hirup téh ngalalana, hirup téh ngimpi, hirup téh kaulinan, hirup téh jangji, …. Kusabab kitu hirup téh ISTIMÉWA!

Di handap ieu bérédélan 13 harti hirup anu bisa mawa urang hurip:

1. Pikanyaho yén hirup nu keur dilakonan ku urang ayeuna ngan saheulaanan, kusabab kitu prak lakukeun tur polah naon nu kudu dupolah sangkan bisa tetep hirup tur lakonan saluyu jeung kahoyong Allah swt.

2. Hirup nu ayeuna henteu babari pikeun dilakonan, kusabab kitu prak sing siga batu karang anu tetep teuas sarta jadi jawara nu teu kungsi éléh.

3. Teu perlu cangcaya tur “luh-lah”, sabab hirup bakal éndah dina waktuna, sajalan jeung kaayaan urang.

4. Prak igelan jeung imeutan,  hirup bakal jadi bébas nalika urang miboga pangharepan tur kasatiaan ti jalma-jalma sabudeureun urang.

5. Prak hirup pikeun kabagjaan balaréa, lain ngan ukur keur diri sorangan.

6. Imut tur ngagelenyu! Sabab hirup bakal salawasna tingtrim, lamun imut nu ditepikeun ku urang bisa mawa kalinduhan dina ngajalankeun kahirupan nu tos dipaparinkeun Allah swt, nyatana HURIP!

7. Kasedih jeung kagagalan salawasna aya dina mangsa jeung di mana baé urang ayana, tapi hirup téh adil sabab kagumbiraan jeung katinekanan ogé bakal datang babarengan.

8. Hirup bakal boga harti lamun urang nyawang naon nu perlu disawang, lamun naon dirungu ngan nu perlu dirungu, lamun urang ngomong naon nu perlu diomongkeun, lamun nu ditéangan naon nu perlu dipikanyaho.

9. Teu perlu putus asa sabab hirup bakal salawasna miboga jalan narawangan ka lebah nu panghadéna.

10. Hirup téh ti lebah mana urang nyawang jeung kumaha ngimeutanana sangkan meunangkeun harti sarta tujuan tina hurip nu sagemblengna.

11. Hurip téh kabagjaan, rahman rahim, gaya hirup, duit, kawalagrian, pagawéan, simpay-kaasih, mangsa ka hareup, cinta, kulawarga tur jalma-jalma sabudeureun urang.

12. Ngarti kana naon baé, nyawang ti palebah anu béda nyatana hirup nu miboga rupa-rupa warna.

13. Ulah kungsi serah-bongkokan pikeun ieu hirup, tapi tetep ikhtiar jeung ngadoá sabab Allah swt bakal maparinan langkung tina naon anu disuhungkeun. “Makna tina hirup nyaéta miboga MOTIVASI anu luhur. Salawasna tasyakur sabab sakumna nu ku urang dipiboga ayeuna, teu sakumna jalma ngarasakeunana!

 

LAYANG CAANGNA HIRUP

S

eratan ieu pikeun sakabéh manusa anu butuh kana didikan jeung atikan hiji élmu pikeun nganyahokeun makna-makna jeung omongan anu ngandung hikmah. Sarta panungtun supaya éta manusa téh bisa paham kana bebeneran jeung jadi pinter. Gunana ogé pikeun nangtungkeun kaadilan jeung kajujuran kana dirina. Muka kana kapinteran diri pikeun manusa nu pinuh ku pangalaman jeung panemu jeung ngajarkeun kawijakan pikeun anu ngarora. Muga-muga nadi hiji kahadéan, di mana nu aranom gé diajar kana bab kawijakan diri jeung meunang bahan babandingan anu hadé  pikeun ngarti jeung ngahartikeun dina babngajalankeunn hirupn anu pinuh ku rupa- rupa pasualan. Muga-muga paribasa jeung siloka manusa nu wijak bisa nungtun balaréa ka jalan anu dipikaridho ku dirina jeung Gustina, sieun kana salah jeung hayang manggih anu bener. 

Manusa nu bodo  moal beuki kana mikir jeung ngahinakeun kana jalan nu bener. Moyok kana didikan diri. Sarua jeung mopohokeun kana nu aya dina jero dirina nyaéta hiji rasa nu mulya. Pinuh ku lautan élmu jeung ma’rifatna diri nu hakiki. 

Saeutik kudu mahi loba kudu nyésa,

 mun mahi pikeun diri aya nyésa pikeun sasama,

 nyanggakeun sadaya-daya teu rek ngaku teu rĪk ngaboga-boga, 

mun dekil sing manggih cai, mun lapar sing manggih dahareun,

 galah cedek papas runcing moal rék leuleuwiheun,

mun ala kadarna caang damar sing jadi panggeuing kundangeun urang saréréa,

 ulah nafsu diakhératna ulah nafsu di alam dunyana,

 salamet sakawasana langgeung salalawasna atining hurip.

 

Muji syukur urang sadaya ka diri urang pribadi. Nu masih kénéh tiasa ngarasakeun hirup poé ieu. 

Muji syukur sarta narimakeun hirup ku hirup kiwari dina kaayaan séhat santosa ku caangna haté, caang pikir, cékas budi, wening galih, jembar manah, ku ngayogana hirup nu sajati.

 

Dina kandungan saban manusa nu peryoga kana dirina,

munjung kana rasa hirup nu asli nu parantos wawuh jeung nyaksian kana jero hirup nu haq.

 

Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa

kajurung ku jorojoyna haté medarna manah

kula niat mukasafah makna hirup nu ku kula kahartos, katingali, kareungeu, 

kaambeu jeung kabuktoskeun. 

 

Deungeun pikeun eunteung baé nu lian pikeun tauladan

ayeuna kantun badan sakujur badé nyanggakeun ka Gusti rék dihideungkeun,

rék dibereumkeun, kula nampi upami rék teras hirup, neda hurip sanaos satungtung buuk,

neda sahurip sadami caang padang narawang hirup teu katungkul ku pati

tapi hirup hurip tunggal tunggalna kula di Gusti ti luhur sahibas rambut ti handap sahibas dampal, adeg-adeg kula Gusti tangtung na Gusti abdina  kula  tunggaling Gusti, 

Gusti nu di ahub tanjung , kula  nu wedi widi,  widi napaan anjeunna da ku dunya teu katepi, 

ku badagna sok béngbatan,

sugan tepi lahir bathin rep sirep sa kujur tangtung, rep sirep di sanubari, rep sirep sinuku tunggal, kabéh tunggaling pribadi yaiku sang ngawé padang teka, maring sun sajati lā ilaha illallahu Gusti kuring nu sajati ora ana kang sinembah anging ingsun kang dumadi sira ingsun ingsun sira sapadamian ngajadi,  pangajén aji wiji wiku wastu kancana.

 

 

IRUP TÉH DIAJAR

 

·         Diajar SABAR sanajan boga beungbeurat

·         Diajar NGAHAMPURA sanajan dinyenjeri

·         Diajar IKHLAS sanajan can réla

·         Diajar NGARTI najan henteu sahaté

·         Diajar SATIA najan loba gogoda

·         Diajar MIKAASIH sanajan dipikangéwa

·         Diajar SABILULUNGAN sanajan henteu sajalan

·         Diajar SYUKUR sanajan nu katarima ngan saeutik

·         Diajar NARIMA sanajan teu saluyu jeung pangharepan

·         Diajar SUGEMA sanajan teu sampurna

·         Diajar BABAGI sanajan teu boga

 

 

Cag!

Ki Dr. Dharmasetiawan Natapradja

Ajar Paguron Luhur Kandaga Sunda

Pasir Pari, Nengkelan, Ciwidey

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |