Saresehan Sosial Di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung

  • 306 views
  • 0 comments

Bandung bewaraajabar.com - Program pikeun ngahijikeun jiwa jeung rasa tur mikukuh Bhineka Tungal Ika sangkan tetep jadi simpay anu kuat keur Nusantara dibere ngaran “Kampung Keserasian Sosial Dan Kearifan Lokal”. Ieu rancang gawe minangka siasat ti Kementrian Sosial Republik Indonesia sangkan warwah Bhineka Tunggal Ika tetep ngagedur dina jiwa bangsa. Nepi ka urang sanggup ngahijikeun tekad dina beungkeutan Nagara Kesatuan Republik Indonesia anu kokoh tur tanggoh. Teu ngamasalahkeun rineka sukubangsa jeung rineka pamadegan jeung kayakinan anu tumuwuh subur di Bumi Pretiwi ieu.

Saresehan digelar ku “Forum Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal” Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dina tanggal 28 September 2018. Ieu Forum Keserasihan Sosial di yuga dina tanggal 21 Mei 2018. Ku kajembaran rasa Camat Ujungberung H. Taufik, tur dirojong ku tokoh di Ujungberung. Kalawan waktu anu singket Camat Ujungberung ngarojong ngadegna ieu Forum anu dipupuhuan ku Drs. Nanan Sungkan SH. S.Pd. Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Dedi Ruspendi S.Pd.I langsung milu ancrub jadi pendamping ieu Forum keur kapentingan ngahijikeun tekad yen bangsa urang perlu ngahiji pikeun ngayonan pasualan kahirupan zaman kiwari.

Leuwih ti saratus urang masyarakat kumpul pikeun narima materi ti Girang Sabda anu eusina ngabukakeun wawasan tur wewesen masyarakat sangkan runtut raut sauyunan ngahiji tur ngabiasakeun ‘perbedaan’. Marganing kitu kapan hal anu beda mangrupakeun Irodahna Allah nu Murbeng alam. Ngaca kanu sejarah urang bisa merdeka ku sabab ngahiji para Seler bangsa di Nusantara. Tur sapamadegan teu ngadegkeun nagara sewang-sewangan pikeun ngahijikeun tekad dina konsep nagara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seug mangsa berjuang harita tiap seler bangsa bedegong hayang meunang sorangan tanwande dimanfaatkeun ku bangsa asing tur pamohalan urang bisa merdeka dina taun 1945.

Dina bagal pikir ieu saresehan anu ditulis dina spanduk “HARMONI DALAM KEBERAGAMAN MENUJU PERSATUAN , SAREUNDEUK SAIGEL SABOBOT SAPIHANEAN” Sarumpaka dina sora anu beda, sareundeuk, saigel sabobot sapohanean. Prof Ihwan Natapraja dina amaatna netelakeun pentingna miharti kecap “Sareundeuk” dina harti urang kudu gerak babarengan lamun rek beda gerak kudu nepi ka jadi adumanis jeung gerak nu sejen nepi ka ngawujud sendra tari anu hade katenjona. “Saigel” dina harti babarengan pikeun ngahontal tujuan sanajan make cara jeung jalan anu beda, nepi ka ngawujud adumanis gerak ibing anu pantes katenjona tur tamatna hiji lalakon sendratari. “Sabobot” dina harti taya nu ngarasa leuwih punjul payuneun Gusti nu Murbeng Alam sadaya manusa sarua sabobot jeung sadarajat. “Sapihanean” tina kecap mihane hartina ngatur kanteh tinun nepi ka jadi kaen, ngandung harti sauyunan jeung saaturan sangkan beres tur sanggup ngahontal tujuan.

Satuluyna Girang Sabda Prof, Ihwan natapraja oge ngabahas “kearifan lokal” tina budaya Sunda make istilah “Asta Brata” lungsuran tina Astaghina. Dina rempugan Sosial Forum keserasian sosial oge dieuyeuban ku Nara Sumber sanes diantawisna. Bapak Camat Ujungberung, Babin Kantibmas, Babinsa, Sekdes, Sareng direugreugan ku Dinas Sosial Kota Bandung anu diwakilan ku Bapa Tamsil. Ngahaja ngadeugdeug janten pangreugreug oge Anggota DPR RI Dr. Ir. Sodik Mudjahid M.Sc, Inyana netelakeun sanajan ulubiung di komisi ‘air mata” lain komisi “mata air”. Tetep ngarasa bagja bisa ngjalankeun kapercayaan rakyat pikeun babarengan jeung rahayat geusan ngangkat darajat bangsa jeung nagara. Inyana maparin gambaran “Seug aya anggota DPR anu teu baleg. Omat ulah dipilih deui”.

Pamuga ieu Forum Keserasian Sosial atawa “Kampung Keserasian Sosial Dan Kearifan Lokal’ ieu mangrupakeun cikal bagal keur ngahijina bangsa urang sangkan sapamadegan nangtukeun tujuan sorangan ulah nepi ka nagara beunghra ku pakaya alam ieu. Diadu dombakeun ku bangsa asing anu satuluyna bangsa asing weureu seubeuh dinagara urang sedeng nu boga nagara cukup jadi badega di nagaran sorangan. Aya anu narik kana ati dina ieu acara tawis soca ti Panitia mangrupakeun buku pedaran budaya tilu judul “Sang Hyang Siksa Kandang Karasian. Amanat Galungung jeung 21 Wangsit Ngadegna Pajajaran Anyar” kenging nyarungsun tina naskah kuno Sunda ku Ki Jayadiprana. Dina kasempetan ieu oge eta buku ditampi ku DPR RI Komisi 8 H. Sodik Mudjahid.  Prof, Ihwan natapraja Camat Ujungberung  Drs H Taufik MM.Prung geur maranggung.

  

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |