Piraku Camat Teu Nitenan Nomer Kohir Jeung Legana Tanah

  • 1688 views
  • 0 comments

Kusaliwat oge geus jelas katempona Gambar Luhur; Surat Keputusan Jawaban ti BPN Kota Bandung  tanggal 7 April 2011, Nomer 314/13.32.73/IV/2011,  nu di teken ku A. SAMAD SOEMARGANA. SH.MH., nu nerangkeun tanah Nata Entjih masih aya mangrupa tanah adat, Persil 15 a S I Kohir Nomer 682 legana 1.000 m lokasina di Rw 07/06 ayana di jero benteng. Jeung Gambar situasina.

Gambar Handap : Surat Keputusan BPN hasil tina mediasi nu ka dua tanggal 31 Oktober 2011 no. 938/13.32.73/ X/2011, nu diteken ku  Kepala BPN Kota Bandung SRI MUJITONO SH.MH, nu kiwari ngajabat jadi Kakanwil Provinsi Jawa Barat, nu kudu digugat ku pihah Ahliwaris sedengkeun ieu nu opat Sertipikat teh diantarana Srtipikat No 272 Persil 15 a S I Kohir No 1879 (dina Buku Tanah di Kacamatan milik Uju Cs )   legana 1.345m jeung  tilu Sertipikat Ajudihasi Persil 15 a S I Kohir Nomer Kohir 51(Kohir Nomer 51 dina buku tanah di Kacamatan euweuh) legana 480 m, nu jumlahna 1.835 m, lokasina diluar benteng, nurutkeun katerangan dina Mediasi 6 Juni 2011, Ispriyadi ti BPN Bag  Sengketa/Permasalahan Kota Bandung, nu kiwari di Cirebon,  netelakeun nu opat ieu Sertipikat sa Zegel dumasar kana Surat Zegel Asli ”Jual Beli Lepas Mutlak” 7 Nopember 1952,  No Kohir 283, Persil 15 a S I legana 1650 m2, nu katuhuna Gambar Situasi No 6671 jeung nu tilu Sertipikat Gambar Situasina 6672, jeung lokasina di luar benteng.

Bandung, bewarajabar.com - Nitenan musawarah kadua, ngeunaan pasualan objek tanah atas nama Nata – Entjih nu lumangsung sawatara waktu katukang, pihak –pihak nu aya pakaitna jeung eta pasualan sakuduna mah hadir. sedengkeun nu euweuh pakaitna daratang.

Lianti kitu oge aya nu ti pihak BPN nyaeta, Dendi anu nurut keun pangakuanna ditugaskeun pikeun ngawakilan ti pihak BPN, inyana oge ngaku salaku ketua Tim 1 PT SL Wilayah Kecamatan Babakan Ciparay jeung Kecamatan Bandung Kulon. katambah ku ti pihak Polsek Babakan Ciparay nyaeta, Kanit Serse nu ngakukeuna geus biasa mariksa perkara pasualan tanah ( Penyidik ).

Dina musawarah nu dibuka ku Camat netelakeun yen, pasualan nu baris dipedar teh ngeunaan pasualan objek tanah atas nama Nata – En tjih. “ Musawarah ieu teh nuluykeun mediasi  ( musawarah ) nu tiheula pakait jeung pasualan tanah atas nama Nata – Entjih Kohir no. 682 Persil 15 a S 1 nu legana 1.000 m2, lokasina di RW 06 RT 07 alatan masih keneh aya kakurangan ngeunaan inpormasina, oge ayana surat ti BPN no. 938/13 .32.73/X/2011 ngeunaan kasimpulan geus jadi sababaraha sertipikat “. Ceuk Momon A Imron, Camat Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

Pikeun ngalancarkeun turta sangkan aya katambahan inpormasi na kana pasualan nu rek dipedar, kuasa ti pihak ahli waris Nata – Entjih dititah nembrakeun kasang tukang pangna jadi pasualan. Kukituna kuasa ti pihak ahli waris Nata – Entjih ngebrehkeun yen, timimiti taun 2006 inyana dipercaya jadi kuasa pikeun ahli waris Nata – Entjih sangkan nguruskeun susuratan ngeunaan objek tanah atas nama Nata – Entjih Kohir no.682 per sil 15 a S 1 nu legana 1.000 m2 lokasina dumuk di RW.06 RT.07.

Sedengkeun dina sajeroning nguruskeun teh, inyana meunang pa manggih geus ayana sertipkat nu medal nyaeta, Sertipikat Hak Milik atas nama 4 urang. Dumasar kana hal eta inyana terus ngadongsok ka kalurahan, pon nya kitu oge ka kacamatan jeung ka BPN.

Rengse ngajelaskeun kasang tukang kuasa ti pihak ahli waris Nata – Entjih, Camat Babakan Ciparay nitah ka ti Pihak BPN macakeun kasimpulan hasil mediasi Surat Keputusan BPN, Nomor : 938/13.32.73/X/2011 ngeunaan Kepemilikan nyaeta, Ari anu dibacakeunna ku Dendi teh dumasar kana hasil kasimpulan mediasi  Surat Nomor : 938/13.32.73/X/ 2011 Ngeunaan kepemilikan nyaeta, 1. Sertipikat Hak Milik No.272 – lega tanahna 1.345 m2/Kelurahan Babakan Ciparay atas nama Nona Yenny Gunadi. 2. Sertipikat Hak Milik No.4288 – lega tanahna 141 m2/ Kelurahan Babakan Ciparay atas nama Welly Harseno. 3. Sertipikat Hak Milik No.4298 – lega tanahna 185 m2/ Kelurahan Babakan Ciparay atas nama Barlie Lili Sutisna. 4. Sertipikat Hak Milik No.4320 – lega tanahna 154 m2/Kelurahan Babakan Ciparay atas nama Kartikawati Cs ( 4 urang ).

Tina sakabeh eta sertipikat teh, asal Kohirna No.1879 Persil No. 15 a S 1 atas nama Nata dan Entjih, nu tuluy medal jadi Sertipikat Hak Milik No.272 nu legana 1.650 m2./Kelurahan Babakan Ciparay atas nama Nata dan Entjih,geus jadi opat Sertipikat luasna jadi 1825 m.

Padahal anu ditanyakeun ku kuasa ti pihak ahli waris mah ngeunaan Kohir 682 persil 15 a S 1 nu legana 1.000 m2, sakumaha hasil mediasi jeung pamaluruhan kalokasi tanggal 14 September 2011 nu dibarengan ku Tim ti BPN Bagian Permasalahan dan Sengketa nyaeta Metty jeung Endah, Bagian Peta Bidang nyaeta, Wawan. Nu dumasar kana Surat Tugas tanggal 13 – 09 – 2011, No. 2501/13.32.73/IX/2011. Hasilna Wawan ngajelaskeun yen, Kohir No.682 persil 15 a S 1 nu legana 1.000 m2 atas nama Nata Entjih lokasina di RT 07 RW 06. Sedengkeun Sertipikat No.272 Kohir 1879 persil 15 a S 1 nu legana 1.345 m2 atas nama Yenny Gunadi, lokasina di RT 06 RW 06 ayana di luar benteng.

 

Sakuduna nu kudu dipaluruh ku pihak Kacamatan teh lain  nu Nata Entjih Kohir No. 682   tapi nu opat Sertipikat dimana lokasina alaatan nu tilu Kohir No 51ayana di jero benteng, sedengkeun Sertipikat nu 272 Kohir No 1879, ayana di luar benteng  padahal ieu nu opat Srtipikat teh nurutkeun katerangan Ispriyadi sa Zegel. jeung konaon tiap nyieun Sertipikat lokasina pundah pindah. Lian tipundah pindah dina Surat Zegel tanggal bulan jeung taun sarua,  ari batas tanah  ngaran batas tenah beda beda ?. alatan ngaran Yus Yosep jeung Lili Sutisna taun 52 geus boga tanah ?,  ieu berkas kabehanana geus aya di Kacamatan.

Dipaluruhna ka lokasi di waktu tiheula teh, dumasar kana mediasi nu ka dua jeung mediasi nu ka tilu tumali jeung surat ti BPN, tanggal 7 April 2011 Surat Nomor : 314/13. 32.73/IV/2011 Ngeunaan status tanah anu jadi pasualan. Disebutkeun dina Poin ka 3. dumasar kana katera ngan Camat, yen para ahli waris kungsi datang ka Kecamatan Babakan Ciparay, menta data pakait jeung tanah nu dipiboga ku Nata Entjih jeungna sabaraha deui sesana tanah nu can di jual ku Nata Entjih, nurutkeun catatan di Kecamatan Babakan Ciparay masih aya sesa  + 480 m2, tapi ngeunaan lokasina pihak Kecamatan teu apal, dumeh teu kabeh parobahan ata wa kajadian jual beli dilaporkeun ka kecamatan.

Sok sanajan kitu boh, ti pi hak BPN pon nya kitu oge  pihak kaca matan. Ngeukeuhan kana kaluarna Surat ti BPN tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 938/13.32.73/X/2011 ngeunaan kasimpulan hasil mediasi nu di laksanakeun tiheula, yen Nata Entjih geus teu miboga tanah.

Antukna, sakumaha anu ditanyakeun ku kuasa ti pihak ahli waris jeung jawaban nu ditembrakeun ku ti pihak B PN teh teu nyambung, pon nya kitu oge ti pihak kacamatan siga nu teu nitenan kana eta pasualan jeung surat ti BPN tanggal 7 April 2011 Nomor : 314/13.32.73/IV/2011, turta Surat Tugas tanggal 13 September 2011 Nomor : 2501/13.32.73/IX/2011 ngeunaan panalungtikan lokasi Kohir No.682 persil 15 a S 1.legana 1.000 m.

Padahal tina sakabeh eta ser tipikat teh sa Zegel , dumasar kana  surat Zegel “Jual Beli Lepas Mutlak” 7 Nopember 1952,  nu legana 0.165 hektare (1.650 m2,) nurutkeun katerangan dina Mediasi ka dua di BPN   6 Juni 2011, Ispriyadi (bag Sengketa/ Permasalahan ti BPN Kota Bandung), netelakeun  Kohirna No.283 Persil No.15 a S 1 atas nama Nata dan Entjih, 27 Januari 1983, jadi Sertipikat sesana aya 305 m. Dina taun 1997, nu asalna 305, jadi tilu Sertipikat Aju dikasi  lega tanahna jadi robah 480 m2,  diantarana . Sertipikat Hak Milik No.4288 – lega tanahna 141 m2/ Kelurahan Babakan Ciparay atas nama Welly Harseno. 2. Sertipikat Hak Milik No.4298 – lega tanahna 185 m2/Kelurahan Babakan Ciparay atas nama Barlie Lili Sutisna. 3. Sertipikat Hak Milik No.4320 – lega tanahna 154 m2.

Sakuduna mah Camat teh ngarti nu di terangkeun ku Dendi (BP N),  teh Srtipikat No 272  Persil 15 a S I Kohir No 1879 legana 1.345 m2, jeung tilu Sertipikat Ajudikasi Persil 15 a S I Kohir 51, nu jumlahna 1.825 m2, sedengkeun nu Nata entjih mah ukur 1.000 m2, Persil 15 A S I Kohir No. 682, mangrupa tanah adat nu lokasina di Rt 07/06 ayana dijero benteng. Sedengkeun nu opat Sertipikat ayana diluar Benteng. Lian ti diluar benteng Leter C nu geus di teken jeung di Cap ku Bandi (alm) Bag pertanahan di Kacamatan nerangkeun Nomer Kohir 1879 jeung Nomer Kohir 51 bukan milik Nata Encih. (Team)

 

 

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |