Permohonan Sok Sanajan Sagala Geus Dicumponan Tapi Keukeuh Kudu Ka Pangadilan

  • 529 views
  • 0 comments


1.Kemis 24 Maret 2011 permohonan surat Ukur Ulang, 2. Hasil Mediasi 7 April 2011 No 314/13.32.73/IV/2011.Persil 15 a S 1 Kohir 682  3. Surat Peninjaun Lokasi Kohir No 682,   8 September 2011 No. 846/13.32.72/IX/2011, 4. Luhur rombongan ti BPN keur nanyakeun wates tanah ka Meiyin tanah nu   legana tanah nu 520 m2, handap Ahliwaris dipoto jeung Ganda nu kungsi digawe di Kelurahan Babakan Ciparay dina tanah nu legana 480 m2, 5.Surat Keterangan Serba Guna  18 Mart 2010 keur mayar PBB a/n Nata Entjih Persil 15 a S 1 Kohir No 682, legana 1.000.m2 di Rt.07/06  6. Gambar Situasi ti BPN, 7. Leter C nu geus di Cap tanggal 25 Oktober 2011, 8. Leter C  tanggal  9- 11 – 2011 jeung aya katerangan ti Kacamatan nerangkeun Kohir No 51 jeung Kohir Nomer 1879 lain milih Nata Entjih 9. Daptar ondangan ti BPN No 846/13.32.73/IX/2011. nu kabeh nu di ondang daratang diantarana Pengembang, Camat, Lurah, Ahliwaris, nu boga Sertipikat Ajudikasi, Kuasa jeung masrakat.

 

 

Bandung, bewarajabar.com - Geus sawelas taun aras urus susuratan tanah tug tepi ka kiwari can rengse keneh, padahal sagala rupa nu jadi sarat sakumaha nu diparentakeun geus dicumponan. Ieu kajadian teh kaalaman ku warga masarakat Blok Beas RT 07 RW 06 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay.  Taun 1999 pihak para ahli waris Nata Entjih ngadangu beja yen, tanah nu legana 1000 m2  dina taun 1997 geus jadi 3 ( tilu ) Sertipikat Ajudikasi nyaeta, nu jumlah legana 480 m2, sedengkeun nu 520 m2 sesana mah masih kosong. 

 

 

Pakait jeung hal eta, pihak para ahli waris heran turta bingung. Padahal kajadiana mah, waktu taun 1997 memang kungsi kadatangan ku anu ngarana Yous Yoseph rek menta tekenan (tanda tangan) ti pihak para ahli waris, ngan bae teu di layanan alias teu dibere alatan teu rumasa ngajual. Tapi naha ujug-ujug jaradi sertipikat. 

 

 

Dumasar kana eta pasualan, tiwaktu harita Nandi ( Pendi ) kajurungan ku anu ngawakilan ti pihak para ahli waris Nata Entjih nyaeta anu ngaranna Ma’i  jeung Enis,sangkan maluruh beja nu tepi, kitu na teh dumeh Nandi ( Pendi ) jadi mantu ahliwaris Nata Entjih malah kungsi saimah jeung Nata Entjih. Ku kituna saeutik lobana jadi apal yen, Nata Entjih teh miboga 2 ( dua ) amparan tanah jadi 5 ( lima ) tempat ( lokasi ). "Nu saampar kabagi tilu tempat, nu kahiji 1500 m2 dijual ka Ading kiwari jadi sisi jalan. nu kadua legana 1000 m2 di beh tengahna can dijual, sedengkeun beh sisina deui  nu legana 800 m2 dijual ka Rohmat , Eta sakabehna teh tina persil 15 a S 1 kohir 682. kiwari asup wilayah RT 07 RW 06, ayana di jero benteng", Ceuk Nandi (Pendi). 

 

 

Nu saampar deui kabagi dua tempat ( lokasi ) ayana di luar benteng nyaeta, nu legana 950 m2 dijual ka Eutik Soma, ari nu legana 400 m2 dijualna ka Haji Usman. Ieu oge sarua tina persil 15 a S 1 kohir 682. 

 

 

Dina sajeroning maluruh jeung nguruskeun teh, mimitina mah lancar diuruskeun ku pagawe kalurahan nu ngarana Memet, ngomongna mah rek ngabantu pikeun nyieun warkah. Samemehna ngabantu nyieun warkah nitah dibayar heula PBB na, nya dicumponan dibayar tanggal 2 Nopember taun 2000. RP 250.000,-. Saterusna jul jol nu daratang ngomongna nyanggupan ngabantuan boh pengacara atawa aparat pulisi, hanas bebeakan sagala, timimiti tanah nepi ka imah nu kolotna dijualan, samalah bandana nu jadi lanceuk oge nyaeta, nu ngarana Ano sarua beak bales ku di tipuan.

 

 

Taun 2006, maluruh teh diteruskeun ku nu ngarana Adar jeung Maman boh, ka Kalurahanna pon nya kitu oge, ka Kacamatan. Ngan alatan hese neangan data Sertipikat Ajudikasina, antukna tanggal 11 Mei 2010 ngajukeun surat ka Walikota Bandung ngaliwatan Distarcip. Nu ahirna meunang pamanggih, memang bener aya 3 ( tilu ) sertipikat ajudikasi, ngan bae waktu ditalungtik eta sertipikat teh asalna lain ti anu Nata Entjih. Ti antarana bae nyaeta, 

 

 

1. Yous Yoseph boga tanahna dumasar kana Surat Zegel asli tanggal 7 Nopember 1952, ngajadi Sertipikat Ajudikasi  tanggal 6 Maret 1997. Nomor 4230 persil 15 a S 1 kohir No 51 lega tanahna 154 m2. 2. Barli Lily Sutisna boga tanahna dumasar kana Surat Zegel asli tanggal 7 Nopember 1952, ngajadi Sertipikat Ajudikasi  tanggal 6 Maret 1997. Nomor 4298. persil 15 a S 1 kohir No.51 lega tanahna 185 m2.  3. Welly Harseno dumasar kana Surat Zegel asli tanggal 11 Mei 1949, ngajadi Sertipikat Ajudikasi tanggal 6 Maret 1997. Nomor 4288 persil 15 a S 1 lega tanahna 141 m2.teu make No kohir alias kosong.

 

 

Tina sertipat ajudikasi nu 3 ( tilu ) eta, kaanehana teh kaluar Sertipikat Ajudikasi tanggal 6 Maret 1997 Surat Keputusan ti Ketua Tim Ajudikasina tanggal 3 April 1997. Nu jadi kaanehana deui nyaeta, pakait jeung Riwayat Tanah nu di cutat dina Sertipikat Ajudikasi nu medal, pikeun Yous Yoseph jeung Barli Lili sutisna jadi dumasar ngagunakeun Surat Segel asli tanggal 11 Mei 1949 Nomer Kohirna 51. Waktu dipaluruh ka kacamatan ditanyakeun ka Aam (alm) stap PPAT (nu nyepeng bagean pertanahan) netelakeun yen, dina buku tanah (letter C) kohir Nomer 51 mah euweuh. 

 

 

Kuayana kajadian kitu, kuasa ti para ahli waris ngadongdon ka kantor kacamatan baris nepungan Camat Deddy Setadi jeung Aam ( alm ), nu antukna Camat oge, jadi nanyakeun ka Aam. “ Am, ari tanah nu Nata Entjih teh aya atawa euweuh ! ? mun seug aya bejakeun aya, mun seug euweuh bejakeun euweuh ! ? “ Ceuk Deddy.  nu saterusna dijawab ku Aam “ Aya Pa Camat, ngan ngajualna kudu dua kali alatan nu 480 m2 aya imahan, sedengkeun nu 520 m2 mah tanah kosong “. tembalna Aam.

 

 

Pikeun ecesna ieu pasualan, pihak-pihak anu aya pakaitna kudu di ondang nu saterusna dimediasikeun. Alatan pihak Permata Ayu unggal di ondang ku Camat teu pernah datang, tanggal 11 Nopember 2010 ngajukeun mediasi ka BPN bari masrahkeun berkas dokumen sabeundeul. Antukna tanggal 13 Desember 2010 diayakeun mediasi, ngan bae nu ngaran Mei Yin ( pihak Permata Ayu ) angger teu daek datang.    

 

 

Dina sajeroning mediasi, nu ngaran Aam ditanya ku ti pihak para ahli waris ngeunaan tanah Nata Entjih persil 15 a S 1 kohir 682 nu laga tanahna 1000 m2, nepi ka tilu kali ditanya tembalna tetep nyebutkeun yen, tanah mah aya.  Ngan waktu ditanyakeun ngeunaan sertipikat No.272. persil 15 a S 1 kohir Nomer 1879 nu lega tanahna 1345 m2, jawaban Aam teu apal.

 

 

 

 

 

Kemis 24 Maret 2011 Pihak Ahliwaris ngajukeun Pengkuran Ulang ka BPN Kota Bandung, alatan dina eta tanah geus aya 0pat Sertipika pikeun ngabuktikeun nu lokasina di Rt.07 Rw  06  Persil 15 a S 1 Kohir Nomer 682 lehana 1.000 m2, Jawaban hasil Mediasi tanggal 7 April No 314/13. 32.73/IV 2011, surat ondangan tanggal 30 Nopember 2010. No 1401/13. 32.73/XI/2010,  nu diteken ku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, A Samad Soemarga SH. MH. diantarana “ Bahwa berdasarkan keterangan Camat, para ahliwaris Nata Encih pernah datang ke Kecamatan Babaakan Ciparay untuk meminta data mengenai tanah yang dimiliki 0leh Nata Encih beberapa sisa tanah yang belum dijual oleh Nata Encih, dimana menurut catatan di Kecamatan Babakan Ciparay  masih ada sisa kurang lebih 480 m, tetapi mengenai pisik/lokasinya, pihak kecamatan tidak mengetahuinya karena tidak semua perubahan atau terjadi jual beli dilaporkan ke Kecamatan”.

 

 

Mediasi kadua Dina Mediasi  6 Juni 2011kadua nu ngaran Ispriyadi Bagian Sengketa dan Permasalahan mimiti ngaco nu ditanyakeun ku pihak Ahliwaris Persil 15 a S 1 Kohir 682, legana 1.000 m2 lokasina di Rt 07/06, ari nu diterangkeun ku Ispriyadi Surat Zegel JUAL BELI LEPAS MUTLAK SAWAH tanggal 7 Nopember 1952  Persil 15 a S 1 Nomer Kohir 283 hargana Rp 3.(tiga rupiah) nu kiwari tanah nu legana 1.650 teh jai opat Sertipikat, diantarana Sertipikat Yeni Gunadi Nomer 272, tanggal 27 Januari 1983 Persil 15 a S 1 Kohir No. 1879,  GS No 6671/1982, legana 1.345 m2 aya sesa 305 m2 GS na No 6672. Dina taun 1997, anu sesana tanggal 6 Maret1997,  jadi tilu Sertipikat Ajudikasi diantarana Yous Yosep, Barli Lili Sutisna jeung  Welly Harseno.  Saterusna Camat nerangkeun Mediasi, saenyana tanah nu Nata Entjih teh aya jeung Ahliwaris oge apaleun ngan ayana di jero benteng, lamun hayang beres  ieu tanah nu 1.000 m2 nu ngaran Meiyin kudu hadir lamun teu hadir moal beres. 

 

 

 

 

Mediasi katilu 16 Agustus 2011,  Mediasi nu katilu nu ngaran Meiyin datang, Lurah Seklur jeung nu baroga Sertipikat Ajudikasi datang Camat teu datang  diwakilan ku Bandi (alm) bagian pertanahan di Kacamatan nu ngaganti Aam (alm) . Nurutkeun katerangan Bandi timimiti taun 1972 KDL geus teu ngaluarkeun Leter C, taun 1975, Nomer Kohir moal robah kudu sarua jeung Sertipikat, upamana  boga tanah Surat Zegelna asli taun 1952, Kohir No 283,  ari ngagunakeun Surat Zegel asli taun 1949 No Kohirna 51, teu bisa lantaran lian ti beda Nomer Kohir , batas tanah geus pasti tempatna oge salah. alatan Camat teu datang saluyu jeung kahayang Camat ahirna mutuskeun kudu ka lokasi Persil 15 a S1 Kohir Nomer 682. legana 1.000 m,  tempatna di Rt 07/06. bari ngarencanakeun pikeun ngalaksanakeun Surat Permohonan Kemis 24 Maret 2011, Pengukur an Ulang (PK) alatan eta tanah kungsi di ukur ku pihak BPN, Kota Bandung.

 

 

Hasil jawaban Surat tanggal Kemis 24 Maret 2011, narima surat ti  BPN Kota Bandung 8 September 2011 No 846/13.32.73/IX/2011, nu diteken ku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Sri Mujitono SH.MH saluyu jeung surat 8 Agustus 2011 No. 711/13.32.73./VIII/2011. hasil tina ondangan nu ka tilu. Kudu datang Rebo 14 September 2011,jam 10, pikeeun ngalaksanakeun maluruh tanah,  tempatna di Blok Cikungkurak Kohir No 682, Persil 15 a S 1 legana 1.000 m tempatna di Rt 07/06 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

 

 

Dina eta Surat nu diondang diantarana, : 1. Camat, 2. Lurah, 3. Pendi (Nandi) 4. Onih, 5. Adar M, 6. Welly, 7. Ganda (urut pagawe Desa Babakan Cipara malah apaleun jeung Nata Entjih ), 8. Soni, 9. Kartikawati, 10.  Sum, 11. H.Dadang (pernah nawar kana tanah Nata Entjih jeung nu apaleun Sertipikat No 272 nu lokasina diluar Benteng ceuk Meiyin ti Pengembang) 12. Meiyin, ti Pengembang malah kungsi panggih waktu ditepungan ka Kantorna bari masrahkeun berkas Nata Entjih di Jl.  Braga Kota Bandung,  sok bereskeun suratna ke ku sayah di beuli, malah dibere  berkas Nata Entjih. 13. Yeni Gunadi, nuboga Sertipikat 272 jeung 14. Wawan ti pihak Pengembang. 

 

 

 

 

Tanggal 14 Septeber 2011,

Rebo 14 September 2011 BPN Kota Bandung ngalaksanakeun  Peninjauan Lokasi nu daratang  diantarana Metty (Bag Permasahalan/sengketa ti BPN) Endah ( Stap Sengketa/prmasalahan ) Wawan nu nyatet (Bag Peta Bidang BPN),  Camat,Bandi ti Kacamatan bagian pertanaahan, Lurah,  Ahliwaris, Masrakat, Adar M, Maman, Nandi, Ganda,  ti pihak Pengambang Meiyin, jeung nu boga Sertipikat oge aya lian ti anu di ondang malah masakat nu aya di eta tempat aya pikeun nuduhkeun wates tanah nu saampar jeung Nata Entjih.  dina kasempetan eta Wawan (BPN) nerangkeun ka Meiyin sabenerna Sertipikat No 272 Persil 15 A S1 Kohir Nomer 1879, lokasina di luar benteng, dijawab ku  Meiyin sayah mah tidak tahu taunnya sudah begini.

 

 

Saterusna Metty nanyakeun batas batas tanah nu di Catet ku Wawan (BPN bag Peta Bdang) diantarana Meiyin nerangkeun Utara Tanah Kosong jeung Selatan Henru/Laimen Barat Dinas Sosial sedengkeun Timur nu nerangkeun Entang  (rumah tinggal/benteng),nu saampar jeung tanah Nata Entjih Entjih. maksud jeung tujuan datangna teh pikeun ngbuktikeun omongan Camat.

 

 

 

 

 

Tanggal 31 Oktober 2011, datang Surat  Hasil Mediasi nu ka dua No. 938/13.32.73/X/2011, jigana nu ngaran Metty salah laporan ari Sutat jeung tempat bener ngan dina laporan ka Kantor salah nerangkeun nu di laporkeun teh Sertipikat ku Meti nu Yeni Gunadi Sertipikat 272 jeung tilu Sertipikat nu legana 1825 m2, lokasina diluar benteng. Sedengkeun nu Nata Entjih ukur 1.000 m2 ayana dijero benteng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulantaran ieu Surat teh salah saterusna nepungan ka BPN, ngan waktu ditepunganana geus diparindahkeun diantaarana Metty ka Kabupaten Bandung, Ispriyadi ka Bogor jeung Srimujitono ka Bangka Blitung,  malah ceuk salah sautang Pajabat BPN, lamun tea mah salah kari buka dina buku tanah nu aya di Kacamatan jeung pan aya arsipna nu disebut Warkah, piraku urang Kacamatan teu apal kana Persil jeung Kohir, pan geus puguh aya tempatna komo eta sa ampar jeung Dinas Sosial kari mariksa dina Sertipikat batas batas tanahna, alatan  nu ngaran Sertipikat mah BPN ngan saukur nyatet  lamun euweuh tekenan, Cap Camat  jeung Lurah Sertipikat moal jadi.

 

 

 

 

 

Kiwari ieu pajabat teh geus di Barandung deui bari geus naraek jabatan Metty aya beja jadi Kasi di Sengketa/Permasalahan Provinsi Jabar  jeung Srimujitono  kiwari ngajaban jadi Kakanwil Provinsi Jabar.

 

 

Sedengkeun  tina hasil musawarah anu kamari (7 September 2017) boh tipihak BPN pon kitu oge Camat ngeukeuhan kudu ngaliwatan Pangadilan. Mun seug aya itikad bener mah Camat teu kudu riweuh kari muka arsip (warkah atawa akta Jual Beli) jeung paluruh dina buku tanah (leter C) nu aya di Kacamatan. (Tim)

 

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |