Pajabat Nyaah Kana Basa Sunda Ukur Lalambe Kana Kalawarta Basa Sunda Teu Malire

  • 1598 views
  • 0 comments

Basa Sunda salaku basa indung di lemburna sorangan di tatar sunda Jawa Barat kiwari geus kadesek ku basa sejen. Taya lian hal ieu  teh, basa sunda teu diwanohkeun ka barudak di lingkungan  kulawarga. Samalah nu jadi indung bapana, ti mimiti budak diajar nyarita geus teu ngagunakeun basa sunda ku nu jadi kolotna. Hal saruopa kitu teh kaprah tumuwuh boh di kota gede, kiru deui di wewengkon pasisian.

Angot urang sunda nu marangkuk di kota, ngarasa kurang “terpelajar” lamun cumarita make basa sunda. Ninggang di barudak, ngarasa era jeung ngarasa sieun salah ngalarapkeun  basa sunda  dina komunikasi sapopoe. Teu saeutik nonoman sunda ngarasa katinggaleun jaman  saupama teu apal kana basa gaul.  Anu cenah ceuk pikiranana, eta basa teh minangka basa anu “ trendi” dina mangsa kiwari,  angot di lingkungan rumaja wanoja. Sok sanajan dina ngucapkeun basa trendi teh basana kamalayon.

Fenomena model kitu, lain ukur kajadian di masrakat sunda wungkul, tapi oge basa-basa daerah sejena, kayaning basa Cirebon jeung basa Melayu Betawi meh tilem tikerelep.

Dina hal ieu munasabah, upama basa daerah nu aya di Jawa Barat, babakuna  basa Sunda, bisa disebutkeun  kaancam leungit di masrakat panyaturna, saipama teu ditarekahan ” strategi pikeun ngawariskeunana”.

Patali jeung pangajaran Mulok basa Sunda di sakola sakola estu kawatesan. Malahan mah masih aya sakola anu teu ngajarkeun, sarta aya anu jumlah jamna teu luyu jeung nu geus di tangtukeun. Padahal pangajaran basa sunda teh leubeut ku ajen-inajen moral katut religius, disagigireun  ajen kabangsaan nu ngawangun karakter  sakumna generasi. Pan sakiru linuhungna basa Sunda teh, boh nu ngawujud dina palajaran atawa bacaan.

 

Ku ayana perda No 5 taun 203 anu kiwari mah jadi Perda nomer 14  taun 2014, ngeunaan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda, nu ngawengku basa Sunda, Cirebon jeung basa Melayu Betawi, dipiharep jadi papayung anu bisa dimangpaatkeun  ku sakumna pihak pikeun ngahirup-huripkeun basa, sastra, katut aksara daerah.

Di piharep ka sakumna komponen masrakat Jawa Barat, pikeun babarengan ngajaga, miara, mekarkeun, sarta ngamangpaatkeun ajen-ajen nu aya dina basa jeung sastra sunda dina hirup kumbuh sapopoe dina sagala widang kahirupan.

 

Geus jadi pangharepan urang sarerea ayana kadeudeuh, atawa raga katineung  masrakat sunda kana basana  leuwih ngaronjat. Sikep masrakat leuwih hade.  Kitu deui  pihak-pihak  anu aya  patalina pikeun  ngokolakeun jeung ngahirup-huripkeun basa sunda, leuwih soson-soson  tur daria. Lantaran dina ieu basa sunda leubeut ku ajen inajen anu jadi Indentitas kaarifan lokal masrakat sunda.

Masrakat sunda lain bae kaancam  ku leungitna basa indung, tapi oge budaya geus ngipisan.  Dina mangsa “kasajagatan” anu kawentar  ku istilah globalisasi, pangaweruh budaya deungeun  anu teu luyu jeung ajen-inajen katut budaya sunda beuki meuweuh  bae. Kulantaran kitu , sangkan  budaya sunda tetep ajeg panceg  dina galurna,  urang perlu paheuyeuk-heuyeuk leungeun  pikeun ngungkulanana.

Kaayaan kiwari ku urang kabandungan, yen barudak sakola leuwih resep  kana budaya deungeun tibatan budaya lokal. Pikeun ngungkulan eta pasoalan, nu jadi kolotna dina hal ieu  indung bapana tong petot-petot ngatik, ngadidik ku ajen-ajen kasundaan. Perlu aya gawe  sinergi antara pihak sakola jeung kulawargana dina ngabina  barudak jeung nonoman sunda mikacinta  kana budayana.  Ku cara kitu dipiharep mampuh  ngaronjatkeun “pamor”  budaya sunda nu leuwih nanjeur.

Rupa-rupa budaya lokal minangka kabeungharan budaya nasional kaasup basa katut budaya sunda. Tapi kiwari loba masrakat sunda nu geus teu wanoh kana budayana sorangan, teu mahir ngagunakeun basana, sarta teu apal kana sastrana. Kaayaan saperti kitu,  kudu jadi perhatian jeung tanggung jawab pihak nu aya patalina jeung nu ngokolakeun basa katut sastra.Ngabahas ngeunaan basa sunda jeung budaya sunda, kabeh ucapan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dina biantarana waktu muka Kongres Basa Sunda Ka 10 nu diayakeun ku Lembaga Basa jeung Sastra Sunda LBSS   nu gawe bareng jeung Dinas Pariwisata Jawa Barat sawatara waktu katukang  di Kabupaten Kuningan  2016.

Sajaba ti Ahmad Heryawan nu mikahariwang basa sunda leungit  ti lingkungan urang sundana sorangan. Dina ieu kongres basa sunda teh,  Pupuhu Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , Drs. H. Husen R Hasan, M Pd  nandeskeun,  bahasa daerah minangka salah sahiji produk kabudayaan masrakat Jawa Barat kiwari kaayanana teu matak pikagumbiraeun . Sanajan tacan aya data statistik anu jinek, tur jajauheun disebut bakal tumpur. Tapi hirup-huripna basa daerah kiwari kanyataanana rea di taringgalkeun ku panyaturna sasatna ku urang sunda sorangan, babakuna ti generasi nu ngarora. Fakta fakta di lapangan, kahirupan basa sunda beuki kadeseh ku basa nasional jeung basa kosta asing sarta nincak kana paribasa “jati kasilih ku junti. Ku hal eta ayana kahariwang yen basa daerah teh bisa tumpur  lain ancaman nu mustahil.

Pikeun ngurangan jeung ngabendungna  mahabuna ancaman nu bakal numpurkeun basa sunda di tatar sunda diperlukeun tarekah nu sipatna sistematis, tuluy tumuluy, sarta dirojong ku kabeh pihak kulawarga masrakat jeung pamarentah . Malah peran pamarentah, boh di pusat boh di daerah, dina milu ngabendungna proses tumpurna basa daerah dina hal ieu basa Sunda dijamin  ku undang-undang jeung sawatara aturan sejena. Diantarana bae ieu usaha teh  ditangtayungan ku UU nomer 20  taun 2003 ngeunaan Sistim Pendidikan Nasional, UU nomer 24 taun 2009 ngeunaan Bendera Bahasa, dan Lambang Negara , Perda nomer 5 taun 2003 anu tuluy dirobah jadi Perda Provinsi Jawa Barat  nomer 14 taun 2014 ngeunaan Pemeliharaan Bahasa Sastra, dan Aksara Daerah, sarta paraturan Gubernur Jawa Barat nomer 6 taun 2013 ngeunaan  Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Barat.

Cindekna mah, rupa-rupa program jeung tarekah malar hususna basa Sunda ngakar  deui dina tangtungan urang sunda  anu jati dirina mehmehan sirna. Sakitu gambaran salalar ngeunaan program ngabina, mekarkeun, jeung ngamumule basa Sunda ngaliwatan jalur pendidikan, nu dilaksanakeun ku Dinas Pendidikan Jawa Barat  utamana nu geus dilakonan ku Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian  BPBDK.

Eta kanyaah, kadeueuh, jeung kahariwang gegeden Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan jeung ti pakar pendidikan kana basa, budaya sunda, dina taun nu ayeuna keur disorang 2017 sing kapetik hasilna kaala buahna, basa Sunda sing nanjeur deui. Pacuan kanyaah ulah ukur dina lalambe, ulah ukur ngagalindeng dina biantara anu aya pakaitna jeung materi acara nyaeta dina Kongres Basa Sunda. Nyaah kana basa Sunda sing parat nepi ka kalawarta nu ngagunakeun basa Sunda.

Nepi ka wanci kiwari, sadunya ngan opat warta basa Sunda nu kumelip keneh. Kumelip bari kaayaan geus limpeu. Nguat-nguatkeun maneh masih keneh lumampah  kajurung  ku laku hayang ngaladenan urang sunda dina wangun bacaan sunda nu aya mangpaatna. Eta kalawarta nu ngeureuyeuh ngalengkah , ngaladenan bacaan urang sunda ku mangrupa tulisan ngeunaan basa, budaya, sosial, jeung pangwangunan nu jadi program pamarentah Provinsi nepi ka pamarentah daerah di Jawa Barat ieu.

Kalawarta basa Sunda nu kumelip keneh di alam dunya ieu teh diantarana Bewara Jabar, Giwangkara, Mandiri jeung Majalah Mangle . Eta  opat Kalawarta teh, diantarana bae Bewara Jabar nu umurna geus nincak lima taun , nepi ka kiwari teu dipalire ku pihak pamarentah, boh pamarentah Provinsi nu markasna di Gedung Sate , kitu deui pamarentahan daerah Kabupaten Kota utamana Pamarentahan Kota Bandung. Jajauheun lamun tea mah milu ngabantu  ngabayuan waragad,  ditawaran langganan oge  nolak , pedah eta cenah basa Sunda  macana oge teu bisa lancar katambah anggaran keur langganan Koran diwatesan. Eta kabeh mangrupa panangkis  ti Bagian  Hubungan Masarakat HUMAS  boh Pemprov  kitu deui di Pemda di Jawa Barat.

Upama ku urang dititenan, eta Kalawarta Sunda teh pohara loyogna mangrupa lahan keur pabinihan nyubur mamurkeun basa Sunda, nu ceuk gegeden Jabar I meh tumpur. Ngawartakeun hasil pangwangunan di Jabar ku basa Sunda  loyog tur merenah dibacana ku urang Sundana sorangan nu ngarasakeun nimatna kana hasil pangwangunan  di sarakanana nya eta di tatar sunda Jawa Barat.

Ahmad Heryawan dina biantarana dina Kongres Basa Sunda, nyebutkeun , pangna barudak, kolot oge sarua geus teu wawuh kana basa sunda, lantaran basa sunda teu diwanohkeun ka barudak ku kolotna. Dina hal ieu eta pamanggih Gubernur teh bisa kaungkulan ku cara kabeh urang sunda teu di budak teu di kolot daraek maraca buku atawa kalawarta sunda nu eusina pepel ku sagala pangaweruh jeung pangalaman hirup pibekeleun kahirupan jeung nohagaan jati diri sunda. GUbernur, Para Pendidik, Wali Kota, Bupati katut parangkatna daraek wanoh kana basa Sunda, ku jalan milu ngabayuan kalawarta basa sunda ku cara langganan.

Cohagna mah, nyaah, deudeuh, jeung ngamumule basa Sunda teh ulah ukur semet lalambe dina mimbar umum. Tapi disatukangeun eta, perhatian, pangdeudeul para pajabat ditatar Sunda Jawa Barat kana Kalawarta Sunda estu euweuh pisan perhatian. Jajauheun saperti jaman pamarentahan Orde Baru nu ngayakeun program “Koran Masuk Desa” nu sagala waragadna ditanggung ku pamarentah.

 

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |