NGAJUGJUG KANDAGA SUNDA

  • 755 views
  • 1 comments

L

oba, geus loba insan Sunda nu sono hayang mibanda Puseur Budaya Sunda. Kasono nu lain saukur diwacanakeun tapi ne pika dijagragkeunana sangkan dipikanyaho ku balaréa. Kasabit ngaran-ngaran mandala nu maké ngaran Lembaga Karaton, Kampung Adat, jeung sajabana. Mungguh kuring ieu sakabéhna positif. Ngajugjug ka hiji titik nu jadi tujuan nyaéta ngadegna Puseur Budaya Sunda nu saéstu, lain deui saukur bibit.

Sabenerna mah ihtiar-ihtiar miroséa kasundaan tug nepika diharepkeun museur di hiji titik ti baheula ogé geus aya. Kasebut misalna naon anu dipiwanoh subagé Yayasan Pusat Kebudayaan nu perenahna di Jalan Naripan Nomer 9 Bandung. Tapi kunaon tug nepika kiwari siga kurang dangiang, teu bisa bener-bener ngajanggélék jadi pusering kabudayaan dina harti jadi pangjugjugan kumna urang Sunda? Jawabanana bisa rupa-rupa. Salah-sahijina nyaéta kurang mibanda tatali batin jeung ikon-ikon sajarah Sunda. Kituna mah pantes da di Tatar Sunda mah ikon sajarahna geus kari ruruntuk. Teu siga di Jogja misalna, nu masih ngawujud karaton belegedegan.

Pajoangan ngadegkeun Pusering Budaya Sunda ti waktu ka waktu teu eureun. Aya waé insan-insan Sunda nu ngeureuyeuh ihtiar sok sanajan nyaho bakal tarahal. Di antara hasilna nya Kandaga Sunda ieu. Nu sabada dideklarasikeun siga jadi panghudang pikeun nu sararé. Diloba tempat di tatar Sunda ngadadak loba nu ngadeklarasikeun itu jeung ieu.

Lamun rék diruntut dumasar kana jamanna, sahenteuna aya tilu mandala nu sanggup ngageterkeun sumanget kasundaan tug nepika ramé. Dina harti ngadegna mandala-mandala kasebut sanggup "manasan" atawa ngahudangkeun sumanget ka anu lian. Tilu mandala kasebut nyaéta :

1. Paguyuban Pasundan dina jaman méh Indonesia diproklamasikeun,

2. Yayasan Pusat Kabudayaan dina jaman orde baru,

3. Kandaga Sunda dina jaman reformasi.

Husus pikeun Kandaga Sunda, memang can kaburu ngadeg dina harti fisik, kakara mangrupa isme atawa sumanget. Tapi sakali deui pangaribawana cukup gedé. Nu séjén saolah-olah kasundut pikeun ngadegkeun mandala sajinis dina wujud nu leuwih nyata. Nya teu nanaon sabenerna mah, alus wé nu aya. Sahenteuna tudingan yén urang Sunda téh pada sararé teu ngabukti sapinuhna.

Kiwari Kandaga Sunda geus asup kana pajoangan tahap ka-2. Pajoangan nu tujuanana ngajagragkeun isme Kandaga Sunda dina wujud bungkeuleukan. Lalampahan Kandaga Sunda lima taun ka tukang badis lalampahanana Kandaga Lanté nalika Pajajaran Burak. Pajajaran teu sapinuhna bisa diperuhkeun ku sabab ngan Sriman Sriwacana nu bisa diangkut. Anapon makuta Binokasih mah salamet.

Geus kitu takdirna yén Pajajaran kudu boga dua pawaris nyaéta nu nyekel Sriman Sriwacana jeung nu nyekel makuta Binokasih. Kiwari mah ngan kari waasna ku sabab geus tinggal catetan sajarahna. Boh Karajaan Pajajaran, Karajaan Sumedang Larang, jeung Kasultanan Banten geus euweuh dikieuna. Nu nyampak kiwari sakabéhna ngahiji di nagri nu disebut Indonesia.

Jaman naga kasilih ku maung, nyambung kana jaman maung kasilih ku garuda. Kiwari urang aya dina jaman garuda. Jaman naga jeung maung mah kari waasna. Sakumaha geus dijéntrékeun di luhur yén pawaris Pajajaran téh aya dua nyaéta Sumedang Larang jeung Kasultanan Banten. Sumedang Larang nyekel Makuta Binokasih anapon Kasultanan Banten nyekel Sriman Sriwacana. Sabada pajajah ngawasa Nusantara, boh Kasultanan Banten boh Sumedang Larang ahirna burak nuturkeun Pajajaran. Sang Paksi Naga Liman kasilih ku Kebo Bulé.

Bari jeung saban wanci dibadugan ku Kebo Bulé, urut rahayat Pajajaran pada ngalamun. Ngimpleng-ngimpleng sinuhun Siliwangi sakaturunan ngahiang ngajaradi maung. Tapi tetep wé nu kumawasa dina kanyataanana mah Kebo Bulé.

Sabada Kebo Bulé ingkah, asup kana jaman Garuda. Didieu lalakonna béda deui. Urang Sunda disebut saré da tanghi, disebut tanghi da tanghina bari jeung loba huleng jentul. Sakalina ojah ibur salelembur éar sajajagad. Raména mah enya tapi paciweuh. Ahirna ngan papuket jeung papuket. Ladangna ukur meunang kacapé. Anapon hasilna tetep ngagantung di awang-awang lamunan kelebuh dina sagara impian.

Di antara urut pawaris Pajajaran nya kakara Banten anu neutneutan ngasaan hasil pajoangan dina wanci kamerdekaan ieu. Ngadeg subagé provinsi anyar nu leupas ti Jawa Barat, Banten terus ngageulis bari mantes-mantes jatidiri. Anapon Sumedang Larang masih saturut-turutna nu umum lumaku di kasundaan Jawa Barat. Nu sacara umum masih samar polah samar rampa.

Timana kira-kirana Sundawangsa ngamimitian bakal menyat deui komara wibawana, sahenteu-henteuna nyaruaan rahayat Banten nu geus jelas katingali hasil pajoanganana.

Timana bakal ngamimitian nancebkeun sumanget sabilulungan, naha ti Dayeuh Bandung? Bisa, bisa waé. Apanan didinya Kandaga Sunda dideklarasikeun.

Timana bakal ngamimitian nancebkeun sumanget sabilulungan, naha ti Pakuan? Bisa, bisa waé. Kasundaan Pakuan ogé kiwari keur ngagedur kasumangetanana.

Timana bakal ngamimitian nancebkeun sumanget sabilulungan, naha ti Sumedang? Bisa, bisa waé. Samalah sakuduna mah urang Sumedang nu panggiak-giakna sabab Makuta Binokasih ayana didinya.

Timana bakal ngamimitian nancebkeun sumanget sabilulungan, naha ti wewengkon-wewengkon séjén di Tatar Sunda ieu? Bisa, bisa waé. Lamun para ménak Sunda nu mibanda teureuh teu geuwat-geuwat nindak mémérés kaayaan, tanwandé bakal loba cacah nu bakal nindak sosoranganan sakadada-kadugana. Buktina geus loba.

Sok komo dina jaman Garuda ieu, jaman demokrasi, kakawasaan "ratu" samalah "dewa" téh geus teu dianggap sakral deui. Dalah si Sastrajingga bisa mancal ka Sawarga Maniloka, ngaburak-barik Barisan Dorandaka (Tragedi 1998). Musuh-musuh para ratu nu kumawasa harita geus teu éra deui "asup ngabaju miraga sukma" kana jirim si Sastrajingga nu saterusna ngabaruntak.

Cacak-cacak ka ratu dina harti pamaréntah waé geus wani pada ngabaruntak, komo deui ka ratu nu saukur neruskeun teureuh sajarah.

Pamuga jalan tarahal ngajugjug komara wibawa Sunda bisa disorang tur nepi kana tujuan. Mikirkeun kamaslahatan umum Sundawangsa jauh leuwih penting batan bendéng céléng marebutkeun hak teureuh.

Takdir moal salah milih jalan, moal salah ogé milih jalma. Manusa ngan diwenangkeun sawates ihtiar.

Dr. Dharmasetiawan Natapradja/Pupuhu Yayasan SKKS – Tatar Sunda.

Komentar
  • R.Adang Rachmat
  • 1 tahun yang lalu

Irahanya orang Sunda jadi nu boga imah lain jadi tamu wungkul. Parantos tibelat ningal urang Sunda janten Juragan di tanah Sunda, sanes saukur janten pembantu atanapi jongos di tanah sunda sorangan.

Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |