HOYONG KULIAH DI AL-AZHAR MESIR CIPTANING RASA SOLUSINA

  • 245 views
  • 0 comments

Bewarajabar.com - Al-Azhar Mesir Fakultas impian keur umat Islam di urang. Seueur lulusan Al-Azhar di urang tur katiten sukses dina hirup jeung huripna. Sukses hurip maksudna mibanda ahlaq anu hade rancage tur boga tanggungjawab ka agama, bangsa jeung nagarana. Tigin berjuang pikeun memeres karamijudan bangsa jeung nagara kiwari. Sukses di hurip hartina malotekar ngagunakeun aqal jeung pikiran nepi ka terjun wirausaha numutkeun kopentensi dirina. Wajar lamun urang nyimpi boga anak bisa kuliah di Al-Azhar. Kiwari ieu impian bisa ngawujud seug anak atawa urang boga kahayang anu keyeng. Al-Azhar Mesir mere kasempetan keur anu apal Qur’an 30 zuz narima bea siswa ti Kampusna.

 

Ustad Feylian (Febtri Zaina Rachman Lc. MA) ngarandapan kumaha reueusna kulawarga jeung dirina bisa namatkeun sakola di Mesir jeung Cairo. Tur inyana hayang nepakeun kareueus diri jeung kulawargana sangkan urang Sunda bisa Kuliah di Mesir jeung Cairo. Kumaha carana? Inyana badanten sakulawarga geusan ngawakafkeun tanah 1800 meter pasagi jeung bangunanna anu layak pikeun dijadikeun Pasantren, di Desea Ciwalen Kp. Pasantren RT 04 RW 11 Kec, Warungkondang Kab. Cianjur (telp 0898 0784 929). Satuluyna babarengan jeung Pemuda Evolusi (Pelvo) sangkan bisa nyakolakeun anak yatim, pahatu jeung pahatulalis sangkan bisa miang ka Mesir pikeun neuleuman ka Islaman. 

Aya opat cita-cita jeung harepan Ustad Fey. Nu hayang diwujudkeun ku ngadegna Program Pasntren PELVO CIPTANING RASA Yayasan Zaina Rachman nyaeta   :

1.       Karatina salila 1 – 2 taun keur kelas persiapan santriwan santriwati pamiangan kulian di Al-Azhar Mesir.

2.       Santriwan/santriwati dina waktu 1-2 tahun bisa apal Qur’an paling saeutik 5 – 10 juz Mutkiin)

3.       Bisa lancar cumarita bahasa Arab jeung paham eusining kitab-kitab ka Islaman.

4.       Boga kaparigelan dina widang interpreneur, kaligrafi, bela diri, public speaking, cematigrafi (perfileman) jeung Tahuid preneur nu mibanda jiwa nyantri, nyakola, nyunda jeung nyantika.

Salian ti hal eta kahareupna oge bisa diwuwuh ku kaparigelan (kopetensi) sejen, luyu jeung anleh atawa bakat santri. Santri anu dikaratina didieu diutamakeun  yatim, pahatu, pahatulalis jeung nu miskin. Timana atuh waragdna?

 

Pelvo (Pamuda Evolusi) boga tanggungjawab anu beurat di hareupeun sang Khaliq pikeun mere solusi ku infak, zakat jeung shodakoh boh tinu usaha dirina atawa noel papada urang ku muka Tabungan akherat. Ku hal ieu Pasantren PELVO bakal muka program investasi Akherat kalawan nyicil ku cara   :

1.       Program Orang Tua asuh keur santriwan jeung santriwati (Yatim, Pahatu, Pahatulalis jeung Dia’faa) ku mere waragad atikan jeung dahar gedena Rp. 2.000.000,-/ bulan keur santri Pasantren PELVO Ciptaning Rasa Yayasan Zaina Rachman.

2.       Program Orang Tua Asuh jeung bea siswa Mahasiswa/Mahasiswi Al-Azhar Mesir gedena Rp. 5.000.000,-/bulan.

3.       Program infaq Shodaqoh/wakaf pengembangan infrastruktur, Pembangunan Asrama putra/putri jeung masjid perlu waragad Rp. 3.000.000.000,-

Mungguh Allah hal eta lain hal anu bangga jeung hese. Muga Kakawasaan Allah nyarengan paniatan Ustad Fey pikeun ngangkat darajat urang Sunda utama anu miskin, yatim, pahatu jeung pahatulalis. Nu kagugah jiwa tiasa ngintukeun pangdeueulna ka bank Muamalat Kota Bandung No rekening 1100003826 an Febtri Zaina Rachman.

 Nu nyongcolang dina ieu Pasantren aya visi jeung misi SKKS (Sawala Kandaga Kalang Sunda) asuhan Prof. Ikhwan Natapraja. Hanjakal Pangersa Prof. Ihwan Natapraja nuju ngalaman kaewuh bumina kasabet ku angin puyuh dumugi ka teu tiasa sumping dina pembukana ieu Pasantren dina dinten Ahad ping 13 Januari 2019. Namung sok sanajan kitu haeub Mantena bakal ngipuk wawangi Silihwangi di ieu Pasantren. Lamun urang niten ieu opat visi jeung misi kasundaan maksudna kurang leuwih kieu   :

1.       Nyantri => urang Sunda anu penngkuh mikukuh Ageman ka Islaman tur bener-bener paham urusan ka Islaman.

2.       Nyakola => Urang Sunda anu mibanda intelektual jeung kopetensi diri anu hade rancage keur ngawangun kahirupan dirina jeung bangsana.

3.       Nyunda => apal kana Purwadaksi dirina nepi ka sanggup ngabedakeun anatara Budaya, Tradisi jeung Agama.

4.       Nyantika => mibanda wawasan jeung wewesen urusan pulitik pikeun ngawasa tur ngajaga ngariksa bangsa jeung nagarana.

Pamuga ieu harepan tinekanan. Pun. 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |