DO'A HADE

  • 96 views
  • 0 comments

Do'a naon nu panghadéna jeung nu pangmindengna dilafadkeun ku kaum Muslim?

Ku mindengna éta doa dilafadkeun nepi ka poho atawa teu sadar yén éta téh salah sahiji do’a anu kacida hadean, nyakup atawa ngawengku kabutuhan urang di dunya jeung akhérat. Malahan dilafadkeunana ogé paling henteu tujuh belas kali dina sapoé, Hayu urang imeutan hartina.

 

ROBIGHFIRLĪ, Nun Gusti, hampunten dosa abdi.

Dosa téh beungbeurat anu jadi musabab urang beurat dina ngaléngkah ngajugjug karidhoan Allah. Dosa téh kokotor haté  jeung ngajadikeun poékna qolbu antukna haté urang ngarasa beurat dina ngalakonan kahadéan.

 

WARHAMNĪ, Piasih abdi.

Lamun urang dipikaasih ku Allah, hirup karasana tengtrem, sabab ku aya kaasihNa urang bias ngahontal sakumna cita-cita. Ku Kaasih Allah nafsu urang aya nungabingbing.

 

WAJBURNĪ, Tutupan sagala kakirangan abdi.

Kakurangan urang téh kacida lobana, kurang syukur, kurang sabar, kurang narimakeun kanyataan, babari ambek, loba kangéwa jsbn. Lamun éta sakabéh kakurangan urang ditutup jeung dioméan ku Allah swt, insyaallah urang jadi manusa anu sabener-benerna manusa.

 

WARFA’NĪ, Luhurkeun darajah abdi.

Lamun Allah parantos ngangkat darajah urang, tinangtu moal aya manusa nu bisa ngahina urang.

 

WARZUQNĪ, Paparin abdi rezeki.

Subagé abdi Allah urang butuh ku rezeki. Allah mampuh maparinan rizki ti palebah anu teu disangka-sangka jeung tanpa balitungan.

 

WAHDINĪ, Paparin abdi pituduh kana jalan kabagjaan.

Urang lain ngan nyuhunkeun pituduh nu pakait jeung kaagammaan, tapi ogé nyungkeun pituduh supaya urang jauh tina nyokot kacindekkan anu salah.

 

WA’ᾹFINĪ, Paparin abdi kawalagrian.

Lamun urang walagri urang bisa nambah kahadéan jeung mangpaat sarta teu jadi beungbeurat keur nu lian. Ceuk basa asing mah.  “Health is not everything, but without health everything is nothing.”

 WA’FUANNĪ, Abdi neneda supados kalepatan abdi dipupus tina catetan.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |