ANTARA SAWANGAN JEUNG RASA

  • 1795 views
  • 0 comments

Lamun ngabahas ngeunaan kumaha ngajaga kaimanan kacida pakaitna jeung ngabahas kumaha ngajaga panon jeung haté, sabab panon téh salah sahiji panto asupna dosa nu ngahéngkérkeun iman, ari haté tampat dumukna iman.

Panon téh panglimana haté. Ampir sakumna rasa jeung polah awalna dimimitian ku sawangan panon, lamun seug diantep éta panon nyawang nu dipikangéwa  jeung dicaram, antukna nu bogana aya di tungtung bahaya sanajan manéhna teu bener-bener tikusruk ka jero jurang.

Lamun urang kaluar ti imah, ampir teu leupas tina titinggalian perkara anu diharamkeun jeung dicaram ku Allah, upamana di jalan-jalan, di patamanan, di pasar jeung mal. Kitu deui di imah, Lamun urang lalajo satasion televisi, perkara nu dipikaceuceub geus jadi idangan atawa susuguh nu ilahar.

Bisa jadi éta kabéh dianggap réméh, parandéné kitu perkara nu hampang jeung copél ieu lamun terus ditumpuk bakal ngagunung, nu bakal ninggalkeun karaha dina haté. Antukna haté jadi kalimpudan anu antukna cahya iman ogé teu bisa norobos. Nu matak bener sakumaha anu dikecapkeun ku para sastrawan “sakabéh kajadian gedé awalna mah tina panon. Tinggali kahuruan nu badag asalna mah tina gerétan seuneu”.

Kitu deui sakumaha geus diébréhkeun ku para salafus shaléh: “Loba kadaharan haram nu matak jadi  ngahalangan jalma dina maripolah shalat tahajjud. Kitu deui loba titinggalian kana barang haram nepi ka ngahalangan dirina dina maca kitabullah”.

Dina enggoning hirup urang kungsi eureun dikungkung ku fitnah jeung ujian, sabab hakékat hirup téh saenyana mah ujian. Mangkana panon téh salah sahiji tina ujian, lamun jalma kaliru dina ngagunakeun sawangan panonna hartina manéhna kaancam ku bahaya badag, sabab panon hiji panto nu lébar nu bisa mangaruhan kana haté. Panon téh panungtun, sedengkeun haté nyaéta pangdorong jeung pamilon. Nu Utama, panon boga kanikmatan sawangan, sedengkeun nu kadua, haté boga kanikmatan dina keur ngahontalna. Di alam nafsu, duanana téh sakongkol  tur dalit, lamun ancrub kana kasulitan, duanana bakal pada silih poyok jeung silih salahkeun.

Ku kituna kacida alusna urang ngareungeu obrolan antara panon jeung haté sakumaha anu digambarkeun ku Ibnu Qoyum Al-Jauziyyah rahimahullah:

Ceuk haté ka panon:

“Nya anjeun nu nyéréd kula kana kabinasaan jeung ngakibatkeun kahandeueul sabab kula nuturkeun anjeun sanajan ngan sawatara mangsa wungkul. Anjeun geus méré rérétan panon anjeun ka taman jeung kebon nu teu walagri. Anjeun geus sulaya kana Firman Allah, “Maranénana kudu nahan sawanganana, ”anjeun geus méngpar ti dawuhan Rasulullah saw, “nyawang wanoja téh panah nu ngandung racun ti rupa-rupa panah iblis. Sing saha nu ninggalkeunana sabab sieun ku Allah, tinangtu Allah bakal maparin walesan iman ka manéhna, jeung bakal ngarasakeun kanikmatan di jero haténa,” (HR Ahmad).

Tapi panon ngomong:

“Anjeun ngadhaliman kula ti awal tug nepi ka akhir. Anjeun geus maheutkeun dosa kula lahir jeung batin. Padahal kula ngan ukur utusan anjeun nu tumut jeung nunutur jalan nu ku anjeun dituduhkeun. Rasulullah saw ngadawuh: “Satemenna dina awak éta aya sakeupeul getih, lamun éta hadé, mangka sakujur awak bakal hadé, lamun éta ruksak, mangka ruksak ogé sakujur awakna. Pikanyaho, yén éta keupeulan getih téh haté” (HR Bukhari, Muslim)

Haté téh raja. Jeung sakujur awak ponggawana. Lamun rajana balég, mangka balég ogé ponggawana, lamun rajana goréng, nya goreng ogé para ponggawana. Tinangtu urang nyaho yén ruksakna sakujur awak sabab ruksakna haté jeung benerna awak sabab benerna haté. Ari sumber bancana anu mindeng tumiba kana haté kusabab urang teu miboga kacintaan ka Allah swt, teu resep kana dawuhanaNa, asmaNa katut sifat-sifatNa.

Allah ngadawuh: “Satemenna lain panon anu lolong tapi haténa nu lolong  nu nu aya di jero dada” (QS Al Hajj: 46).

Nahan sawangan téh perkara nu kacida sulit jeung beurat, tapi buah tina ngajaga sawangan ieu nyaéta hiji kanikmatan nu euweuh bandinganana. Di antara kanikmatan kasebut nyaéta:

1.   Miara sawangan panon ngajamin kabagjaan hiji hamba di dunya tur di akhrat.

2.   Bakal méré rasa raket jeung Allah swt.

3.   Bakal ngahalangan panto asupna syétan ka jero haté.

4.   Haté urang bakal dilimpudan ku cahaya iman anu ngabuahkeun katingtriman jeung kabagjaan.

Guaran ieu bakal jadi paisan kosong nu euweuh hartina lamun urang henteu iman anu nungtun urang miara panon jeung ngawangun kaayaan haté. Sabab dina urang mangsana nyorangan jeung dina jero kajemplingan, dina mangsa euweuh sasaha bisa jadi panon jeun haté bakal méngpar. Kusabab kitu sakabéh ieu gumantung kata hambal kaimanan jeung kasadaran nu pinuh ku pangaweruh Allah “Ilmullah”. 

“AnjeunNa Allah nu uninga kana sawangan panon nu khianat jeung naon nu disumputkeun ku haté” (QS Al Mukmin: 19)

 

Akhirna hayu urang pungkas ku  hiji hadits Rasulullah saw:

 

ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
 

"Prak anjeun nyembah Allah saolah-olah anjeun ninggali-Na, yakin yén Anjeuna mah ninggalikeun anjeun” .

Kacindekanana: 

1.           Yén hakékat kahirupan ieu téh ujian. Salah sahijina nu paling badag nyaéta panon, sabab panon salah sahiji panto asupna dosa.

2.           Miara titinggalian téh panangkal munggaran supaya haté bisa kapiara jeung iman bisa tumetep jeung ajeg.

3.           Saupamana urang geus kaliwat boga dosa, mangka urang kudu meresihkeun haté ku ngalobaan dzikir, maca sholawat, maca Al Qur’ an jeung ibadah lianna. 

Pamuga urang dipaparin kakiatan ku Allah swt supaya bisa ngajaga sawangan urang jeung dipaparin haté nu beresih sarta iman anu tohaga.

Diropéa ku: Ki H. Dr. Dharmasetiawan Natapradja

Paguron Luhur KANDAGA SUNDA – Ciwidey

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |